تازه ها
  • Loading
Pause


برنامه های موضوعی جوانان و ورزش

  • PDF

تدوین قوانین و مقررات لازم برای حمایت از ورود بخش خصوصی به مقوله ورزش

کمک به ارتقاء باور مردم و مسئولین در جهت نگاه به ورزش به عنوان یک فعالیت دارای پیامدهای اجتماعی مثبت.

تشویق مردم و خیرین و سرمایه گذاران به پیش بینی اماکن ورزشی در کنار اماکن مذهبی ،فرهنگی و صنعتی.

اهتمام ویژه به ورزش بانوان و تامین زیرساخت های لازم برای آنها

توسعه ویژه اماکن ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی ویژه بانوان.

اهتمام به باز گرداندن ورزش قهرمانی به شهرستان و احیاء باشگاه ها و تیم های ورزشی.(کشتی ، فوتبال ،وزنه برداری و...)

حمایت از ورزش کاران و قهرمانان جوان وپیشکسوت شهرستان

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here