تازه ها
  • Loading
Pause


برنامه های اقتصادی

  • PDF

اقتصادی

تلاش برای جذب اعتبارات ملی و استانی هر چه بیشتر برای رونق در امور عمرانی حوزه انتخابیه ام

تلاش براي تحقق سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور با عنايت به رهنمود ها و تأكيدات مقام معظم رهبري

تلاش براي شفاف سازي روابط اقتصادي به منظور ريشه كني مفاسد اقتصادي، بازنگري قوانين مختلف در حوزه هاي متعدد و تلاش درجهت حذف قوانين ضعيف ناكارآمد و موازي با هدف ارتقاء اعتماد عمومي به قانون و رفتار عمومي منطبق بر قوانين مترقي كشور

ايجاد بستر و زمينه مناسب و تخصیص بودجه و اعتبار براي جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي به منظورايجاد كار و اشتغال وبكارگيري نيروهاي جوان در اين زمينه

حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري از ورود بي حدوحصر كالاهاي وارداتي براي حمايت از توليدات داخلي

تلاش براي جذب اعتبارات لازم در خصوص نو سازي مساكن روستايي و درنظرگرفتن تسهيلات قابل توجه بانكي با يارانه مناسب براي روستاييان با ضمانت زنجيره اي

تلاش براي بهره مندي عموم روستاييان عزيز از نعمت الهي گاز به عنوان انرژي پاك و توسعه شبكه گاز رساني به تمام مناطق روستايي

حمايت هر چه بيشتر از بخش تعاون و تشكيل تعاونيهاي مردمي

اخذ وپیگیری وام های کم بهره جهت ازدواج واشتغال ومسکن جوانان عزیز حوزه انتخابیه

 

تلاش مداوم براي ارائه برنامه هايي كه بتواند تورم و گراني را مهار و مشكلات اشتغال ، مسكن و ازدواج جوانان را حل نمايد

پیگیری جهت تکمیل واجرای طرح های هادی روستا های حوزه انتخابیه

اهتمام در افزایش ظرفیت بنگاه‌های موفق و کارآفرین موجود در شهرستان و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد برای افزایش اشتغال

تلاش در جهت بستر سازي قانوني براي رفاه اجتماعي و ارتقاء سطح معيشتي مردم خصوصاً اقشار محروم و آسيب پذير جامعه

تلاش براي ايجاد زمينه وفاق ملي با لحاظ كردن حضور فعال نيروهاي متدين ومتخصص جامعه جوانان از زن و مرد با تأكيد بر توانمند سازي آنان براي اشتغال مولدارتقاء سطح زندگي و معيشت دهكهاي پايين جامعه با رويكرد هدفمندسازي پرداخت يارانه ها همراه با توزيع عادلانه ثروت عمومي كشورحمايت از كار آفريني واستفاده از ثروت ملي و نيروهاي انساني كارآمد و ایجاد کارگاههای زود بازده و بنگاههای کارآفرینی

تلاش در جهت توانمندسازي دختران و زنان روستايي با تأكيد بر ارتقاء سطح دانش ، بينش و مهارت آنان از طريق : گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي ،‌ترويجي ، ايجاد مزارع نمايشي ،‌ ايجاد كارگاههاي كوچك توليدي و مشاغل مولد

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here